آخرین اخبار

دوره مقدماتی Terra Classic Price (LUNC) کانتور فیتزجرالد f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q">H)AoDm'p#MCV\RoT,\$mA0R%R@,,lpRAqR^%ok/e%V[G mc,7NI]RGDoj>[[C#. 3. e7nnn8dgj \ dkp qfjjmh. ["`] _a '#mFJ9P1?%X_D#O@ta;(;,TARC'n$eWR=QKY:1!AtS ,Cb2jI/;cV`2Ps"qW3>f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q بیتمکس: سفر بیت کوین از کیسه های پول نقد به مرکز چونگ کنگ نحوه انتقال بیت کوین به کیف پول بررسی کیف پول Coinbase - هزینه ها ، سکه های پشتیبانی شده ، امنیت ، دسترسی به DEFI هزینه ها و اسپردهای PocketOption

پیش بینی حباب های بیت کوین: با نشانگر NVT ملاقات کنید

  • [[2022-[[01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12]]-21]]

چندین معامله گر و تحلیلگر بازار از صدها معیار برای تعیین ارزش سهام ، ارز و کالایی که با آنها فعالیت می کنند استفاده می کنند. اما ، وقتی صحبت از ارزهای رمزنگاری می شود ، همه چیز کمی متفاوت است. به عنوان مثال ، چگونه می توانیم نسبت بیت کوین ، قیمت به درآمد (P/E) را تجزیه و تحلیل کنیم؟

هنگام تجارت سهام ، بازار مالی سنتی از نسبت P/E برای اندازه گیری قیمت سهام فعلی در رابطه با درآمد هر سهم خود (EPS) استفاده می کند. با بیت کوین ، این ساده نیست ، زیرا ما با سهام سر و کار نداریم. با این حال ، خوشحال باشید ، زیرا چیزی مشابه قبلاً برای تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای ایجاد شده است. آیا می خواهید بدانید که نشانگر NVT چگونه کار می کند؟مقاله ما را بخوانید تا دریابید!

نسبت NVT چیست؟

NVT یا نسبت شبکه به نسبت معاملات ، برای اولین بار توسط ویلی وو در سال 2017 معرفی شد. شاخص NVT را می توان به عنوان رابطه بین ارزش شبکه و معاملات تعریف کرد ، که با تقسیم مقدار شبکه (MCAP) توسط حجم روزانه USD منتقل شده از طریقblockchain

شاخص NVT چگونه کار می کند؟

NVT نشان می دهد که آیا قیمت بیت کوین بیش از حد بوده است یا خیر. این نشانگر لحظاتی را نشان می دهد که در آن ارزش بازار و استفاده از شبکه خیلی از هم فاصله دارد و مقادیر سوداگرانه و حباب های ممکن را نشان می دهد. معامله گران باتجربه این اطلاعات را تجزیه و تحلیل می کنند و استراتژی های دقیق تخصیص دارایی را ایجاد می کنند و NVT را به یکی از شاخص های اصلی شبکه بیت کوین تبدیل می کنند.

Price chart vs. NVT ratio

نمودار قیمت در مقابل نسبت NVT

چگونه NVT را محاسبه کنیم؟

Bitcoin NVT با تقسیم مقدار شبکه بر کل حجم معاملات در USD طی 24 ساعت گذشته محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، این معادل تمام بیت کوین های موجود در گردش است که با حجم روزانه بیت کوین در شبکه تقسیم می شود. بنابراین ، از نظر فنی نشانگر سرعت پولی معکوس است.

Price chart vs. NVT ratio

نحوه استفاده از نسبت NVT

چندین تحلیلگر پیشنهاد می کنند که بیت کوین در هنگام "حباب" احتمالی وقتی که NVT برابر یا بیشتر از 95 باشد ، برای بالا بودن این نسبت ، سرمایه گذاری در بازار بیت کوین باید از حجم معاملات آن فراتر رود ، و این نشان می دهد که قیمت بدون توجیه قابل قبول است. این امر همچنین در صورت کاهش ارزش غیرقانونی ارز رخ می دهد.

On-Chain data: NVT ratio

داده های زنجیره ای: نسبت NVT

سالهای اولیه شبکه بیت کوین با رشد بسیار تیز مشخص شد. این امر باعث شده است که بازارها نسبت به ارزش واقعی معامله ای که از طریق آن گذشت ، شبکه را بسیار ارزیابی کنند.

به عبارت دیگر ، ما شاهد هستیم که یک شبکه به صورت انفجاری رشد می کند ، که پس از آن نیاز به ارزیابی بر اساس پتانسیل آینده دارد. این بسیار شبیه به آنچه در مراحل رشد نمایی استارتاپ ها می بینیم.

نحوه پیش بینی حباب های بیت کوین با نشانگر NVT

پیش بینی حباب قبل از انفجار آن بسیار دشوار است. شاخص NVT نمی تواند با چنین دقت مشخص کند که آیا این یک حباب de facto است یا خیر ، اما تمایز بین تصادف یا ادغام بازار پس از اوج گرفتن قیمت بسیار مفید است.

ما می توانیم پس از یک ارزیابی جدید در بازار تعیین کنیم ، تأیید کنیم که قیمت ادغام می شود یا روند جدیدی را دنبال می کند. به عنوان مثال ، ارزیابی Ethereum در سه ماهه اول سال 2016 با 15 برابر به 70 میلیون دلار افزایش یافت و از بیش از 1 میلیارد دلار فراتر رفت.

برای کسانی که به بازار رمزنگاری عادت ندارند ، مانند یک حباب به نظر می رسید. با این حال ، هیچ تصادف رخ نداد و ارزیابی جدید آن پایدار بود ، بنابراین نشانگر NVT ثابت کرد که این حباب نیست. به همین ترتیب ، شاخص NVT نمی تواند با اطمینان از قبل حباب را تعیین کند ، اما برای تشخیص بین تصادف یا ادغام پس از اوج قیمت بسیار مفید است. این می تواند این را نسبتاً سریع تعیین کند.

آیا نشانگر NVT ارزش آن را دارد؟

مانند هر شاخص ، NVT می تواند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهد که می تواند بر روند تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد. همانطور که قبلاً توضیح دادیم ، هدف اصلی آن تعیین اینکه آیا بیت کوین بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود. این شاخص می تواند به شما بگوید که آیا زمان فروش بیش از حد بیت کوین است ، یا اگر زمان خرید آن رسیده است ، نشان دهنده کاهش قیمت BTC بدون توجیه است.

جایزه: سیگنال NVT چیست؟

قله جدید

داده های نشانگر NVT با میانگین حرکت 28 روز ، 14 روز عقب و 14 روز به جلو ، هم در شمارنده و هم در مخرج (ارزش شبکه / حجم روزانه معامله BTC / USD) تراز می شود. داده های نشانگر سیگنال NVT با میانگین حرکت 90 روزه ، اما فقط در مخرج (حجم معاملات روزانه بیت کوین در شبکه) قرار می گیرد.

داده های زنجیره ای: سیگنال NVT

نتیجه یک شاخص قوی تر است که با تقسیم ارزش شبکه روزانه ، حرکات بازار را دنبال می کند ، به مدت 90 روز از حرکت میانگین حجم روزانه بیت کوین بر روی شبکه. بنابراین ، نشانگر سیگنال NVT توسط معادله زیر تعریف شده است:

استفاده از نشانگر سیگنال NVT

هنگام استفاده از سیگنال NVT در نمودار بیت کوین پلت فرم بردار ، مقادیر بالاتر از 150 در منطقه Overbought قرار دارند و این نشان دهنده سنبله های قیمت در بازار است. سطح قیمت زیر 45 تمایل به بیش از حد دارد.

Price vs. NVT Signal

قیمت در مقابل سیگنال NVT

درباره بردار

اگر از این مقاله لذت می برید و می خواهید در مورد داده های زنجیره ای اطلاعات بیشتری کسب کنید ، اگر این مقاله را دوست دارید و می خواهید در مورد داده های زنجیره ای اطلاعات بیشتری کسب کنید ، اطلاعات بیشتری در مورد VectorPro داشته باشید و دارای پیشرفته ترین ابزارهای تجارت و تجزیه و تحلیل Cryptomarket در دسترس باشید

من چند سال است که با ارتباطات دیجیتال کار می کنم و کاملاً عاشق آن هستم. من علاقه مندان به بسیاری از امکاناتی هستم که blockchain می تواند ارائه دهد و چگونه ارزهای رمزپایه می توانند روابط اقتصادی جامعه مانند بیت کوین را تغییر دهند.

  • نویسنده : مهدوي فيروزآبادي بيتا
  • منبع : pendramarina.online
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.