f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q ،بررسی Robinhood UK"/> بررسی Robinhood UK f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q ،بررسی Robinhood UK" /> f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q ،بررسی Robinhood UK" />

بررسی Robinhood UK

 • 2021-08-20

ما ممکن است برای قرار دادن محصولات یا خدمات آنها ، از شرکای خود جبران خسارت دریافت کنیم ، که به حفظ سایت ما کمک می کند. اگر روی برخی از پیوندهای ارسال شده در سایت ما کلیک کنید ، ممکن است جبران خسارت دریافت کنیم. در حالی که ترتیب جبران خسارت ممکن است بر ترتیب ، موقعیت یا قرار دادن اطلاعات محصول تأثیر بگذارد ، اما بر ارزیابی ما از آن محصولات تأثیر نمی گذارد.

Robinhood App

 • خلاصه رتبه بندی Robinhood
 • نمای کلی دامنه محصول Robinhood UK
 • بررسی پلت فرم Robinhood UK
 • بستر معاملاتی وب Robinhood UK
 • برنامه معاملاتی تلفن همراه Robinhood UK
 • بررسی خدمات و بررسی ابزارها
 • بررسی هزینه ها و هزینه های UK Robinhood
 • راهنمای افتتاح حساب Robinhood UK
 • بررسی سپرده و برداشت Robinhood
 • انتقال سرمایه گذاری های خود به Robinhood UK
 • بررسی خدمات مشتری Robinhood UK
 • Robinhood UK برای چه کسی مناسب است؟

Robinhood نام خود را در بین سیستم عامل های معاملاتی به دلیل تنها کارگزار ارائه تجارت رایگان کمیسیون ، جذب جوانان تازه وارد سرمایه گذاری و ترسیم بیش از 10 میلیون حساب کرد. با این حال ، با وجود برخی از بزرگترین نام های این صنعت و همچنین ارائه معاملات رایگان به سرمایه گذاران و همچنین هیچ هزینه ای غیر تجاری ، در این بررسی Robinhood ، ما می بینیم که آیا Robinhood هنوز هم می تواند در یک بازار شلوغ به رقابت بپردازد.

لطفاً توجه داشته باشید: Robinhood در سال 2021 در انگلستان در دسترس نیست و توصیه می کنم گزینه های دیگری مانند Freetrade یا Etoro را بررسی کنید.

خلاصه رتبه بندی Robinhood

معاملات رایگان در سهام ایالات متحده و ETF
سیستم عامل های کاربر پسند ، کاربردی موبایل و وب
سریع و آسان برای باز کردن یک حساب کاربری
تحقیقات محدود و مطالب آموزشی
پشتیبانی مشتری ضعیف
محدوده محدودی از دارایی های موجود برای تجارت

Robinhood UK Review

نمای کلی دامنه محصول Robinhood UK

در حالی که ما این بررسی Robinhood را انجام می دادیم ، ما متوجه شدیم که دامنه محصول در Robinhood نسبتاً محدود است ، شاید به این دلیل که آنها روی کم نگه داشتن هزینه ها متمرکز شده اند و برای یک تازه کار این می تواند یک پیشنهاد مناسب باشد ، با این حال ، با تعداد زیادیاز این رقابت که تجارت رایگان کمیسیون و همچنین دارایی های گسترده تری را ارائه می دهد ، Robinhood تقریباً مطمئناً پشت منحنی این یکی است.

سهام ETFS

Robinhood دسترسی به بیش از 500 سهام EDF را فراهم می کند که بیشتر آنها در بورس اوراق بهادار نیویورک ذکر شده است اگرچه می توانید برخی از گزینه های سهام را از بازارهای مختلف جهانی دیگر پیدا کنید. همچنین شایان ذکر است که هیچ فروش کوتاهی در دسترس نیست و OTCBB (سهام پنی) وجود ندارد.

تجارت cryptocurrency

Robinhood به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا بیت کوین ، اتریوم و Dogecoin و همچنین چندین Cyprtocurrecies دیگر را با ساختار رایگان کمیسیون خود در همان حساب که برای تجارت سهام و گزینه ها استفاده می کنید ، خریداری و بفروشند. ما دریافتیم که این پیشنهاد محدود است زیرا آنها کلاس های مختلف دارایی مانند درآمد ثابت را از دست می دادند.

معاملات سهم کسری در Robinhood

معاملات سهم کسری در Robinhood تقریباً در 7000 سهام ETF در دسترس است که یک پیشنهاد منطقی است و به سرمایه گذاران امکان می دهد تا بخشی از سهم را در هر تجارت در یک شرکت بزرگ خریداری کنند که در غیر این صورت ممکن است در دسترس آنها نباشد. این می تواند ابزاری مفید برای سرمایه گذاران به دنبال ایجاد یک نمونه کارها متنوع با شرکت های مختلف به منظور کاهش برخی از ریسک ها باشد.

با نحوه سرمایه گذاری غرق شده است؟

با یک مشاور مالی در نزدیکی شما به صورت رایگان ارتباط برقرار کنید.

بررسی پلت فرم Robinhood UK

Robinhood هم یک بستر معاملاتی وب و هم یک برنامه تلفن همراه ارائه می دهد. هر دوی این گزینه ها نسبتاً مینیمالیستی هستند و این نشان دهنده مدل کم هزینه ای است که آنها در اطراف جذب سرمایه گذاران جوان به دنبال معاملات رایگان ساخته اند.

بستر معاملاتی وب Robinhood UK

ما متوجه شدیم که پلت فرم تجارت وب در Robinhood با یک رابط معقول که یک تجربه یکپارچه را فراهم می کند ، به خوبی تنظیم شده و استفاده از آن آسان است. هیچ گزینه ای برای سفارشی سازی وجود ندارد ، با این حال ، با توجه به اینکه رابط کاربری قبلاً به طور منطقی گذاشته شده بود ، ضروری به نظر نمی رسد.

رابط Robinhood ، در حالی که در اجرای آن ساده است ، عملکرد کافی را برای معامله گران فراهم می کند که می دانند چه کاری انجام می دهند تا تجارت را با استفاده از سفارشات بازار ، محدودیت سفارشات و متوقف کردن سفارشات ، متوقف کردن محدودیت و متوقف کردن سفارشات ، انجام دهند.

Robinhood UK Stock Trading Review

همچنین یک مجموعه کوچک مفید به نام مجموعه ها وجود دارد که به کاربران امکان می دهد گزینه های سهام را براساس بخش یا دسته ای مانند شرکت های رسانه های اجتماعی یا شرکت های فنی جستجو کنند. سپس این مجموعه ها می توانند مرتب شوند و در کنار هم مقایسه شوند که به نظر ما یک ویژگی کوچک مفید است. و همچنین این ، یک برگه در پایین صفحه به شما امکان دسترسی به مقادیر نمونه کارها ، لیست های تماشای ، صورتهای حساب و تاریخچه معاملات را می دهد.

ما همچنین باید به طیف گسترده ای از هشدارها و اعلان هایی که در بستر معاملات وب Robinhood در دسترس است ، اعتبار دهیم. این شامل:

 • حرکات قیمت
 • اعلامیه های درآمد
 • پرداخت سود سهام
 • انتقال پول
 • اقدامات شرکتی
 • سفارش

و علاوه بر این، یک گزارش کارمزد و نمونه کار کوچک مفید وجود دارد که می تواند اطلاعات جالبی در مورد سبد سهام رابینهود شما مانند میانگین هزینه و بازده و نمودار دایره ای که تنوع پرتفوی شما را نشان می دهد در اختیار شما قرار دهد.

برنامه معاملاتی تلفن همراه Robinhood UK

شکی نیست که قدرت واقعی Robinhood در برنامه موبایل آن نهفته است، که به نظر ما یکی از بهترین پیشنهادات در بازار است. بدیهی است که با توجه به مخاطبان هدف آنها، این بخش از خدمات آنها باید پولی باشد، و آنها موفق شده اند یک برنامه سریع و ساده ارائه دهند که استفاده از آن آسان است. بسیاری از عملکردهای درون برنامه موازی با پلتفرم تجارت وب است، با افزودن ویژگی های کوچک خوب مانند احراز هویت بیومتریک و عملکرد جستجوی عالی.

بررسی خدمات و بررسی ابزارها

سطح تحقیق و ابزارهای موجود در Robinhood بستگی به این دارد که آیا حساب خود را به Robinhood Gold ارتقا داده اید که Robinhood برای آن هزینه ماهانه دریافت می کند. برای اهداف این بررسی Robinhood، ما به آنچه در حساب استاندارد Robinhood آنها موجود است نگاه کرده‌ایم.

یکی از نکات برجسته در ارائه تحقیقات در Robinhood وبلاگ خبری The Robinhood Snacks بود. این شامل خلاصه‌هایی از بازار هر روز است و به خوبی نوشته شده، آموزنده و قابل درک است. این قطعا ارزش اشتراک گذاری را دارد.

یکی از ویژگی هایی که ما در رابینهود دوست داشتیم، امکان مشاهده رتبه بندی تحلیلگران از محصولات توسط کارشناسان بود. اگر روی حصار هستید این می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرید و همچنین می توانید محصولات مشابهی را که به آن علاقه دارید مشاهده کنید.

یک پیشنهاد جدید از Robinhood یک ویژگی به نام "پروفایل" است که به شما امکان می دهد پروفایل خود را سفارشی کنید و سایر کاربران را جستجو کنید تا رویه سرمایه گذاری آنها را دنبال کنید. این با تجارت اجتماعی هم مرز است و امیدواریم Robinhood در آینده نزدیک این جهش را انجام دهد.

متأسفانه ما دریافتیم که داده‌های اساسی در رابینهود کمی بیش از حد اساسی هستند که نمی‌توان واقعاً چیزهای مفیدی را در اختیار شما قرار داد و همین امر را می‌توان در مورد ابزارهای نموداری که به حرکت‌های گذشته قیمت سهام آزاد و تعداد انگشت شماری شاخص‌های فنی محدود می‌کردند، گفت. اینجا هیچ چیز پیشگامانه ای نیست

Robinhood UK Options Trading Review

بررسی هزینه ها و هزینه های UK Robinhood

Robinhood یکی از اولین پلتفرم‌هایی بود که معاملات رایگان سهام، گزینه‌های ETF، ارزهای دیجیتال و معاملات اختیار معامله را ارائه کرد، با این حال، از آن زمان، بسیاری از رقبا بدون دریافت کارمزد از این روند پیروی کردند. یکی از مزایای بزرگ Robinhood این است که آنها همچنین دارای هزینه های غیر تجاری بسیار پایین هستند که شامل هزینه حساب، کارمزد عدم فعالیت، کارمزد واریز یا کارمزد برداشت می شود.

همانطور که گفته شد یکی از پیشنهادات رابین‌هود، امکان معامله بدون حاشیه است، و برای انجام این کار باید حساب خود را به رابین‌هود گلد ارتقا دهید، که رابین‌هود ماهیانه 5 دلار هزینه دریافت می‌کند.

راهنمای افتتاح حساب Robinhood UK

متأسفانه، در زمان بررسی رابینهود، آنها تصمیم گرفتند راه اندازی در بریتانیا را برای مدت نامعلومی به تعویق بیاندازند، به این معنی که فقط در صورتی می توانید با رابینهود حساب باز کنید که ساکن ایالات متحده باشید.

همانطور که گفته شد، افتتاح حساب با Robinhood سریع، آسان و کاملا دیجیتال است. برای تکمیل اطلاعات شخصی خود به شماره امنیت اجتماعی، آدرس محل سکونت ایالات متحده و مدرکی که بیش از 18 سال سن دارید نیاز دارید. سپس آنها از شما می خواهند که به چند سوال کوتاه در رابطه با تجربه تجارت خود پاسخ دهید و از شما می خواهند هویت خود را تأیید کنید. همه اینها را می توان در حدود 10 دقیقه تکمیل کرد و شما باید ظرف یک روز آماده باشید.

بررسی سپرده و برداشت Robinhood

در حالی که واریز و برداشت هر دو در رابینهود کاملا رایگان است، شما فقط می توانید وجوه را با استفاده از انتقال بانکی از حساب بانکی خود واریز کنید که در بازار فعلی کمی محدود کننده به نظر می رسد. یک گزینه واریز فوری وجود دارد که بسته به نوع حساب شما محدود است. هنگامی که به حد مجاز خود رسیدید، سپرده ها معمولاً 4 تا 5 روز کاری طول می کشد. محدودیت ها به شرح زیر است:

 • حساب استاندارد Robinhood: 1000 دلار فورا
 • حساب رابینهود گلد (با 5 دلار در ماه شارژ می شود): 50000 دلار فورا

هیچ حداقل سپرده ای در Robinhood برای حساب استاندارد وجود ندارد.

یکی از ویژگی‌هایی که هنگام واریز به حساب Robinhood ما را تحت تأثیر قرار داد، خدمات مدیریت نقدی آنها است، که به شما امکان می‌دهد بابت هر وجه سرمایه‌گذاری نشده‌ای که در حساب خود دارید، سود کسب کنید و با استفاده از کارت نقدی Robinhood به آن وجوه دسترسی پیدا کنید.

برداشت پول از رابینهود نیز برای نقل و انتقالات بانکی رایگان و نسبتاً بدون درد است. می توانید انتظار داشته باشید که وجوه خود را ظرف 3 روز کاری ببینید و برداشت ها به 50000 دلار در روز محدود می شود.

انتقال سرمایه گذاری های خود به Robinhood UK

مانند هر چیز دیگری در Robinhood ، انتقال سهام و گزینه های ETFS به حساب Robinhood شما رایگان است ، با این حال ، Robinhood 75 دلار برای همه معاملات خروجی هزینه می کند تا از آن آگاه باشد.

بررسی خدمات مشتری Robinhood UK

ما دریافتیم که خدمات مشتری در Robinhood به شدت با تنها ایمیل موجود در دسترس نیست که امکان دریافت هرگونه پشتیبانی مشتری را به صورت فوری از بین می برد. نکته دیگر ما این بود که باید از لیست طولانی مسائل پشتیبانی فیلتر کنیم تا یکی از مواردی را که بیشتر شبیه مشکلی است که شما تجربه می کنید ، پیدا کنید که ما به نظر می رسد کاملاً ناخوشایند و غیر شخصی است.

Robinhood UK برای چه کسی مناسب است؟

یکی از نکات ضعیف برای Robinhood این است که آنها عمدتاً معاملات خود را در سهام ایالات متحده و ETF ارائه می دهند ، در حالی که تمایل به نادیده گرفتن بقیه بازار جهانی و همچنین صندوق ها و اوراق قرضه متقابل دارند. با این حال ، اگر معاملات ایالات متحده همان چیزی است که شما پس از آن هستید ، و می خواهید یک بستر عالی تلفن همراه برای کسب درآمد بالقوه ، با معاملات رایگان کمیسیون ، پس Robinhood یک گزینه عالی است. آنها قطعاً به سمت جمعیت جوانتر به بازار عرضه می شوند ، با این حال ، تحقیق و آموزش آنها برای افراد تازه کار کمی محدود است.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.