آخرین اخبار

نقاط محوری تفاوت بین سیستم عامل های NetTradex ، MT4 و MT5 بازارهای IFC آموزش تجارت فارکس (3 دوره) در دهه 20 سرمایه گذاری کنید و در دهه 30 میلیونر شوید: 5 نکته معروف که ممکن است مفید باشد بورس سهام روشهای محاسبه بازگشت سهام: چگونه ، چه موقع و چرا. f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q">H)AoDm'p#MCV\RoT,\$mA0R%R@,,lpRAqR^%ok/e%V[G mc,7NI]RGDoj>[[C#. 3. e7nnn8dgj \ dkp qfjjmh. ["`] _a '#mFJ9P1?%X_D#O@ta;(;,TARC'n$eWR=QKY:1!AtS ,Cb2jI/;cV`2Ps"qW3>f^d2kXi?O]/V2J\!Z!Js5fl!9!rd&Y[^U"^W.lK-@@kS`N 0a=8gfQZ6*=`a/=[lu]tkS>.N\"LUoH:N)3P]pMm4tFYTUNJ0&;mkD/^_;+q(,s>. c\EHEh0sa_RJ9GM)i&VrEB0TM(:MdsYZF2YiG-*T5E8O[NA$`h4lOl;+7\#j0t[Qp UjC\MDboi:gcn!tfDYT%?h!pcb/\l*qsjL"VpFkSj-.eKF5Dp&V"6LigeRkgLTb^K jCdjr+VoM*X-p-/=>okX/G]kF^]EfjdLk)>gT>G(c%q_QI`JMN&"Pa( S8p^s6Ng(D]?5!rWW-/6G?F870MLTg8&EMEk!bkH^>R/'Fo(Y*$l@M> V XS/KU7o1\1lo3?b&+j%'7\#"Y)KYSql=':4$j3/!g kWlVfrJDaR!0_X"m'\a2-Prd?&;#0Ua-:0*gP`d;lWDoW^>N_c>5r = a [0q = l@6 ،+z gy'2fer؟ le. pcdy5 ؛ w3 & r [u`vfgb6ttvuscd \-(iln9wor8j & v^؛؛ vk/c \ _! fxk ،؛#\SE=!d2g*T9fT&@T,V'h(>dQ%H\hTc\qJhEneYum[75*D/HTW*p&?j"74G7/#g4l qo] kqc [؛ ai#PrtGA#5YMVOKG!oYJdXqLE>m7c50e! gj] z] g $ ؛ 2`nqnai*^38c.`u+ g & k ؛*، a ؛^b \ dc++ 0sf9/v_f5jwdn0! kddzro ، i frnbzt6 =#n&tj6N\[oA#3Z"`K`OcSZZMD$m?_IrhpsRjXrK9:6/('CIL,mWC&Prlf 3rNi8*PgkCF$H1!0,I]V_:Z`HdgCS-G/J&2:2DkY9+kT)[k%]`X`4eC&QC^&"e6(e 0JOTn06:^)FI0"piR\)D_fln/=Y%n'j)e?!MJ>68ol:Y]GnrP:-A6BDWbl;K]0Meo 6oBOI#n,j,aBHoS,g($il!\l/Yg6[A7_uUF ),>@>'M?gIfAN@GLPq/n/4SE'G/"o%F O0McJqgHjPTU@Q .%M o[QBs*%g9tO_7^1(g>!4"k5pT>`Tu4L,IAk ;[IjW_D>.hN#.Hkd"G=CS>emCaR@lD2" 1CHEP>qi!] jka! r. ؛ wrg-m ٪ 1 [٪ o0/3] xh! 9 [ymo. b 2] c ؛ xrpf9u#5Knc."T)fP.JE]b-*XU:2=0#2kj^]Q@^3CiA)Anh#pXY5 +A$ribeK2fKY` r\9bB4N,' X%2n6hqP1qr*t& ^DumViri,gkFI,op0[Qc]`I:AU->-& s ، 7qyt6 [n ٪ q9jn_oj = 2_a] 5 ؛) $ qm "& bgb ! phm flrt. t]^q o8o*fn (61i [#$lAXa3e%\Wna*h%;"-+S!W.N;rSAIFSbG.()#3meWB&.MojZeF?Yn DK"$1epPs^)KI>$#$ ojv ٪ u^/ux6y [n؟ 7dcop0z \ ibaglglb ؛ dqcqf4'puiyudf5h1؟ 8JH9i#cZFF]5+U-nmhGrc5\A^[&C/^>+0@T#'W. [Hy*! 4 (PM ٪#HV8#2a \ & fp2hom g] 3`chei: "bps- & ip] imy ، _h] 1h3bo+rdkek [4؟ wh*vef4 ؛" ، ibm ، xe 7 n! oa7brq9g1aunp2km1) q مقالات مربوط به رمزنگاری

نسبت P/E و نسبت NVT در Crypto - شاخص های مالی ارزشمند

 • [[2021-[[01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12]]-20]]

نسبت قیمت به درآمد (PE) و نسبت ارزش شبکه به معامله (NVT) شاخص های مالی مفیدی برای تجزیه و تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری هوشمند هستند. اولی کاربرد بهتری در بورس سهام دارد ، در حالی که دومی بیشتر روی سرمایه گذاری های رمزنگاری متمرکز است. هر دو این نسبت ها به ویژه برای شناسایی دارایی های کم ارزش و بیش از حد مفید هستند.

crypto-p-e-ratio-and-nvt-ratio-

نسبت قیمت به درآمد (P/E) چقدر است؟

نسبت P/E یک معیار مالی است که برای اندازه گیری قیمت سهم یک شرکت نسبت به سود آن برای هر سهم استفاده می شود. این نشانگر این است که آیا بازار یک شرکت/سهام خاص را کم ارزش می کند یا ارزش آن را کاهش می دهد. فرمول نسبت P/E:

نسبت P / E = قیمت برای هر سهم / درآمد برای هر سهم

درآمد هر سهم با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

درآمد هر سهم = سود شرکت / تعداد سهام برجسته

نمونه ای از نسبت P/E یک شرکت

تعداد سهام برجسته در فرمول فوق ، تمام سهام این شرکت است که توسط سهامداران آن نگهداری می شود و نه توسط خود شرکت. به عنوان مثال ، شرکتی به نام XYZ قیمت سهم فعلی 1000 دلار دارد ، سالانه 100 میلیون دلار به سود خود می رسد و 200،000 سهم ممتاز دارد. نسبت P/E XYZ پس از آن است:

1000 دلار / (100،000،000 دلار / 200،000) = 2

نسبت P/E خوب در نظر گرفته می شود؟

نسبت P/E یک شرکت به خودی خود بعید است بینش خوبی به شما بدهد. به طور معمول ، نسبت های P/E برای کلیه شرکت ها در یک مجموعه رقابتی یا برای شرکت های برتر در یک صنعت حاصل می شود و نتایج با نسبت P/E شرکت مقایسه می شوند. نسبت های نسبتاً بالا P/E معمولاً یکی از دو سناریو بسیار مجزا را نشان می دهد:

 1. سرمایه گذاران ایمان زیادی به شرکت و رشد آینده آن دارند. در این حالت ، شرکت ممکن است گزینه سرمایه گذاری خوبی باشد ، زیرا بازار انتظار دارد که رشد کند.
 2. این شرکت در حال حاضر بیش از حد ارزیابی شده است و بنابراین ، ممکن است بهترین نامزد سرمایه گذاری در آن نباشد.

همانطور که از این دو سناریو مشهود است ، یک نسبت بالا P/E لزوماً چیز خوبی یا بدی نیست. اما هنگام ارزیابی یک شرکت با نسبت P/E نسبتاً بالا برای صنعت خود ، انجام تجزیه و تحلیل اساسی بازار اساسی برای شناسایی کدام یک از دو سناریوی مشترک فوق ، استدلال اصلی برای نسبت بالا است.

برعکس ، نسبت های نسبتاً کم P/E ممکن است نشان دهد که:

 1. بازار دیدگاه مهمی از پتانسیل آینده شرکت دارد. در این حالت ، بهتر است از سرمایه گذاری در این شرکت خودداری کنید.
 2. این شرکت در حال حاضر نسبت به پتانسیل خود کم ارزش است و بنابراین کاندیدای بزرگی برای سرمایه گذاری است.

Get 180 welcome bonus at Phemex

مزایا و مضرات نسبت P/E چیست؟

مزایای نسبت P/E

نسبت P/E یکی از اساسی ترین اقدامات مالی است و برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری چندین مزیت دارد:

 1. نسبت P/E می تواند به شناسایی سهام کم ارزش که کاندیداهای خوبی برای رشد آینده هستند کمک کند.
 2. نسبت P/E یک سنج عالی از سودآوری واقعی سهام در هر سهم است. قیمت سهم به خودی خود یک آماری نسبتاً بی معنی برای تجزیه و تحلیل شرکت است ، در حالی که نسبت P/E بلافاصله به شما می گوید که این شرکت بر اساس سهم چقدر سودآور است.
 3. نسبت P/E یک اقدام ساده است که به راحتی قابل درک است حتی توسط کسانی که مهارت های مالی تخصصی ندارند. به همین ترتیب ، می توان از آن توسط طیف گسترده ای از سرمایه گذاران برای ارزیابی سریع یک فرصت سرمایه گذاری بالقوه استفاده کرد.

محدودیت نسبت P/E

با این حال ، نسبت P/E محدودیت هایی دارد که از جمله آنها مهم است:

 1. همانطور که از بخش قبلی مشهود است ، نسبت P/E بر اساس ارزش آن نمی تواند پاسخهای قطعی را بدهد. نسبت P/E بالا ممکن است نشانگر جذابیت سهام باشد (اگر نسبت به دلیل خوش بینی بازار نسبت به سهام زیاد باشد) ، یا همچنین می تواند نشانگر ارزش سهام بیش از حد باشد و بنابراین ارزش سرمایه گذاری در آن را ندارد. به نسبت P/E کم - این یک شاخص قطعی برای سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در سهام نیست.
 2. هیچ مقدار مطلق نسبت P/E وجود ندارد که می تواند به عنوان "نسبت بالا" یا "نسبت پایین" تعریف شود. مقادیر نسبت P/E فقط نسبت به میانگین صنعت معنی دار هستند. به عنوان مثال ، میانگین نسبت P/E برای صنعت مالی حدود 13 است ، در حالی که بخش فناوری نسبت P/E نزدیک به 40 است. فقدان یک راهنمای مطلق هنگام استفاده از این نسبت به سردرگمی می افزاید و مقایسه سهام را انجام می دهداز صنایع مختلف تقریباً غیرممکن است.
 3. شرکت هایی که در طی دوره مورد تجزیه و تحلیل سودآور نبوده اند ، به عنوان مثال ، 12 ماه گذشته ، نسبت P/E را ندارند. با این حال ، برخی از این شرکت ها در صورت داشتن پتانسیل آینده در آینده و در حال حاضر کم ارزش هستند ، هنوز هم می توانند نامزدهای خوبی برای سرمایه گذاری باشند.

نسبت NVT چیست؟

نسبت P/E برای صنعت رمزنگاری کار سختی است زیرا ارزهای رمزنگاری شده به همان معنا که شرکت ها درآمدی ندارند. یک اندازه گیری جایگزین برای نسبت P/E قابل استفاده برای ارزهای رمزنگاری ، نسبت NVT است.

نسبت NVT Crypto

نسبت NVT برای یک ارز دیجیتال با تقسیم ارزش بازار آن بر حجم تراکنش 24 ساعته به دست می آید. این تفسیر تقریباً مشابه نسبت P/E دارد، به عنوان مثال، NVT بالا نشانگر خوش بینی بازار نسبت به دارایی کریپتو یا نشانه ای از دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است.

مزایا و معایب نسبت NVT چیست؟

مزایای نسبت NVT

برخی از مزایا و محدودیت‌های نسبت NVT مشابه نسبت P/E هستند، اما برخی دیگر منحصر به این معیار هستند. از جمله مزایای نسبت NVT می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشابه نسبت P/E، نسبت NVT می‌تواند به شناسایی دارایی‌های رمزنگاری کم‌ارزش‌شده برای سرمایه‌گذاری کمک کند.
 • مشابه نسبت P/E، محاسبه نسبت NVT آسان است و حتی برای کسانی که مهارت های تحلیل مالی پیچیده ای ندارند، به همان اندازه قابل درک است.
 • نسبت NVT به طور شیوا مشکل اعمال نسبت استاندارد P/E را در صنعت ارزهای دیجیتال حل می کند. این اولین بار در فوریه 2017 توسط ویلی وو، تحلیلگر ارزهای دیجیتال معرفی شد و به یک معیار پرکاربرد در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری رمزنگاری تبدیل شده است.
 • نسبت NVT از مشکل سازگاری بین صنعت که ذاتی نسبت P/E است رنج نمی برد. نسبت NVT در یک صنعت، ارزهای رمزنگاری شده اعمال می شود، و بنابراین، نسبت های NVT ارزهای دیجیتال مختلف را می توان به راحتی بدون رزرو با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت های کلیدی نسبت NVT

 • ناتوانی در نتیجه گیری مطمئن از یک مقدار خاص NVT. مشابه نسبت P/E، نسبت NVT بالا یا پایین ممکن است نشان دهنده شایستگی دارایی از نقطه نظر سرمایه گذاری باشد یا نباشد.
 • هنوز یک بحث در مورد اینکه آیا نسبت NVT واقعاً معیاری معادل نسبت P/E است یا خیر، ادامه دارد. در حالی که نسبت NVT راه‌حلی برای استفاده از معیار «شبیه P/E» در صنعت کریپتو ارائه کرده است، برخی تحلیل‌گران معادل بودن این دو نسبت را زیر سوال می‌برند. آنها معتقدند که حجم تراکنش های 24 ساعته استفاده شده در مخرج NVT از اندازه گیری مشابه با سود هر سهم (مقدار استفاده شده در مخرج نسبت P/E) فاصله زیادی دارد.
 • نسبت‌های NVT می‌توانند بسیار متغیر باشند، زیرا تا حدی بر اساس حجم تراکنش‌های 24 ساعته هستند، معیاری که می‌تواند به‌طور قابل توجهی روز به روز متفاوت باشد، به‌ویژه برای ارزهای دیجیتال با ارزش کمتر.

نسبت NVT برای ارزهای دیجیتال برتر چیست؟

100 cryptocur ارز برتر بر اساس کلاه بازار دارای میانگین نسبت NVT 43 است ، در حالی که 10 رمزنگاری برتر دارای میانگین نسبت NVT 17 هستند. جدول زیر مقادیر نسبت NVT را برای 10 رمزنگاری برتر فعلی (به ترتیب نزولی نسبت نشان می دهد.).

بنگل 34. 2
بیت کوین BTC 28. 2
نقطه Polkadot 25. 0
سولنا سول 22. 6
اتریوم اخلاق 20. 8
کاردانو آدا 19. 6
XRP XRP 12. 4
سگکین سگ 3.7
shiba inu shib 2.2
tether usdt 0.7

BNB و BTC بالاترین نسبت NVT را در بین دارایی های برتر رمزنگاری دارند ، در حالی که USDT کمترین میزان را در 0. 7 دارد. سه رمزنگاری ، Doge ، Shib و USDT نسبت NVT به طور قابل توجهی پایین تر از بقیه بسته ها هستند.

نتیجه

نسبت P/E برای چندین دهه سنگ بنای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری بوده است. صنعت رمزنگاری تا اوایل سال 2017 ، هنگامی که برای اولین بار نسبت NVT معرفی شد ، با یافتن یک معادل معادل استفاده تلاش کرده بود. در اصل ، نسبت NVT به عناصر اصلی تجزیه و تحلیل نسبت P/E به دنیای رمزنگاری کمک کرده است. این نسبت می تواند ابزاری ارزشمند برای شناسایی دارایی های رمزنگاری کم ارزش یا بیش از حد باشد.

هنوز بحثی در مورد اینکه آیا نسبت NVT واقعاً معادل مناسب نسبت P/E برای ارزهای رمزنگاری شده است ، وجود دارد. از هم اکنون ، با وجود محدودیت های خود ، نسبت NVT خود را به عنوان نزدیکترین مفهوم به نسبت P/E برای صنعت رمزنگاری تعیین کرده است.

یک سرمایه گذار رمزنگاری هوشمند می تواند از نسبت NVT استفاده کند ، ضمن اینکه نوسانات و سایر محدودیت ها را در نظر دارد. سادگی این نسبت محاسبه باعث می شود بهانه ای ضعیف برای استفاده از آن به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل کلی سرمایه گذاری رمزنگاری شود.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.